วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 6/2565 และได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพฯ ด้วยกระบวนการ Active Learningผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไป และ “รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565” โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการ ประชุม ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3