วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 7/2565 เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ ,นางแสงเดือน สุขรมย์ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตาโขนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม