วันที่ 21ตุลาคม 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3
เป็นธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3