วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคณะศึกษานิเทศก์ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุมพัฒนาคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม