วันที่2 พฤศจิกายน 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.ลย.3 พร้อมด้วย นายอรัญ พรหมรักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเกษม แก้วยาศรี กรรมการและเลขานุการ ได้มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอบ 1 ปี ของ นางดลนภา แสงพันธ์ตา นายสุเมธ แก้วแย้ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และว่าที่ รอ.อภิชิต บุญผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ต.อิปุ่ม) พร้อมให้คำแนะนำและกำลังใจคณะครุและนักเรียน