ลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ครู, ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ครู, ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์