วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายปัญจพล แสงคําไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง การพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมวรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

โดย มีท่าน ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

และร่วมลงนาม MOU ทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 107 โรงเรียน