วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม