วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และดร.ดวงใจ บุญยะภาส ผอ.สถาบันภาษาไทยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าอบรมคือ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน มีกำหนดการอบรม คือวันที่ 15-16 ตุลาคม 2564