วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปรับปรุงตัวชี้วัด 2560 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและการนำหลักสูตรต้านทุจริต สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ วิทยากรให้ความรู้ โดยมี นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดย นางสาวนวพร กะกุคำ ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูลณ์ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม