วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคีและส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมี ดร.ญาณิศาอยู่งาน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูเรือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 15-16 ม.ค.2566