วันจันทร์16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันครูครังที่ 67 พ.ศ.2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”โดยมี นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ประธานในการจัดงานกล่าวคำรายงานต่อประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมพิธีทางศาสนา/พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น มีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม