วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (โครงการเขตสุจริต) โดยมี ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3