ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน แสดงความจำนงเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถยื่นแบบแสดงความจำนง ตามเอกสารแบบที่ 7 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา