กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

FORM===ราชการ===

แบบฟอร์มการเงิน สพป.เลย เขต 3

1.การเดินทางไปราชการ
 ? การคิดเบี้ยเลี้ยง
? ขออนุญาตเดินทางรถส่วนตัว
-บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
-บันทึกชดใช้เงินยืม
-แบบ-8708
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
-ประมาณการค่าใช้จ่าย
-สัญญายืมเงิน
2. การศึกษาบุตร
-แบบ7219
-แบบ7221
-แบบ7220
-แบบ7222
-แบบ7223
3.ค่าเช่าบ้าน
4.ค่ารักษาพยาบาล
-7134
-7136
-คำขอหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล7131
-ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
-หนังสือตอบแจ้งการใช้สิทธิ
-หนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

7134
7136
#คำขอหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
#ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล7131
#ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
#หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
#หนังสือตอบแจ้งการใช้สิทธิ
#หนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล