วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนที่ห่างไกลเพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปรการศึกษา 2565และตรวจเยี่ยมการจัดการการเรียนการสอนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทับกี่
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย