วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้แทน ก.ต.ป.น. ในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะ ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3