เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้มอบหมาย นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิต ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าม่วง โรงเรียนบ้านหินแลบ และโรงเรียนบ้านห้วยลาด