วันที่ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายสุเมธ แก้วแย้ม ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และให้แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย TUMHOME MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำเย็น และโรงเรียนบ้านตูบค้อ