กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

ผอ.กลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเพชรี ชัยมูล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร::081-965-7257

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางศิริพร อุ่นแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุมาลี กันธุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน


นาย สุเมธ แก้วแย้ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.รวิพร ภูเพ็กซี่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.นภาพร สิทธิจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเบญจวรรณ กมลรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางชนากานต์ แสงรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางลำไพร ประสมหงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.ชริกา ไชยเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน