วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองแบบคำขอกำหนดเป็นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร)ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม, ประธานกลุ่มโรงเรียน,บุคลากร, ที่ได้รับแต่งตั้งในคำสั่งคณะกรรมการในการกลั่นกรองฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3