วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลยเขต 3 เพื่อมอบนโยบายและหารือข้อราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางสาวศศิธร ตาริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย เขต 3 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3