วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.ลย 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ. สพป.ลย 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงิน บัญชีและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3