วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน สพท.ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3