วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) สายงานบริหารสถานศึกษา, สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา โดยมีคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3