วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อร่วมพิจารณาการกับกำติดตามการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนเรียนในสังกัด และมอบนโนบายเพื่อการขับเคลื่อนงานบริหารของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3