วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่รับผิดชอบ ตามจุดเน้น ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3