วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ TUMHOME MODEL สู่คุณภาพ ๕Q เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓