วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประธานประชุมคณะทีมวิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียน สู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q โดยใช้ TUMHOME Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และครูที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3