นที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ของโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย ในเรื่องการบริหารจัดการ ในการเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่ห่างไกล ธุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ โรงเรียนบ้านบ่เหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย