วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบ 0-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบอำเภอนาแห้ว เพื่อรับนโยบายและแนวทางวิธีดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ