วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลยเขต 3
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม
และบุคลากรในสำนักงานทุกคน