วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม(โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น(โรงเรียนคุณภาพ Stand Alone)และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferenceเพื่อรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3