เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3