วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประะธานกลุ่มโรงเรียน คณะ กต.ปน. ศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลยเขต3