วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นธานในการประชุมพิจารณา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร)ให้กับโรงเรียนเสนอของบประมาณ และสรุปรายงานผลงานดำเนินงานโครงการเพื่อส่งให้ สพฐ.ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3