วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center:DMC)ปีการศึกษา 2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวโดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน และมีการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการการกำหนดนโยบาย และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.เลย เขต3 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จำนวน 107 คน คณะวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่ จำนวน 13 คนณ ห้องประชุมผีตาโขน สพป.เลย เขต 3