วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3