วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ….สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานศึกษากลุ่ม 3-4) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประธานในพิธีเปิดโครงการโดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น