นายไพลวัลย์ อ่ำนาเพียง

ประธานกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย

โทร:089-279-2419

นายเมืองมล  พันธ์มาก

ประธานกลุ่มโรงเรียนโป่ง

โทร:095 694 6264

นายบุญนริศ กมลรัตน์

ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โทร::086 227 9594

นายสุนทร กมลชิต

ประธานกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ

โทร::081-964-2067

นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี

ประธานกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว

โทร 089 839 5295

นายก่อเกียรติ นนทะโคตร

ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว

โทร::089-276-5651

นายสายชล ศรีคำ

ประธานกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า

โทร.086 908 1552

นางอรทัย ยศปัญญา

ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกงาม

โทร.083 334 7351

นายสุวิทย์ สามารถ

ประธานกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน

โทร.090 202 9989

นาย ชูเกียรติ  กงคำ

ประธานกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม

โทร.085 006 5809