วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ในรอบ 1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง) โดยมี นายเกษม แก้วยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง กรรมการและเลขานุการ และนายอรัญ พรหมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3