วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ส. 2564 เวลา 08.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายอรัญ พรหมรักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายเกษม แก้วยาศรี กรรมการและเลขานุการ นายกฤษฎา สู่สุข นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี รอบ 6 เดือน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน คือ นายศุภกฤต สุขะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งแล่น นางสาวปิลันธนา นามสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอุมลัว และนางธัธวิภา สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด