วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาม (Performance Agreement : PA) กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย กลุ่มโรงเรียนโคกงามและกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว พร้อมด้วย ผอ.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้รับการอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมหนองคู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย