วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบอำเภอด่านซ้าย เพื่อรับนโยบายและแนวทางวิธีดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ