วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยระบบ Zoom Meeting โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (PMQA 4.0) เข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3