ด้วย  โรงเรียนชุมชนภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (วิชาเอกปฐมวัย)             จำนวน ๑ อัตราดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก             ที่  ศธ   ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖    ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗    และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย ดังนี้

          ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย

                  ๑.๑  กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย             จำนวน  ๑  อัตรา

          วิชาเอก ปฐมวัย หรือ กลุ่มวิชาปฐมวัย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก เช่น

                  (๑) ปฐมวัยศึกษา (๒) การศึกษาปฐมวัย (๓) อนุบาลศึกษา (๔) การอนุบาล

                  (๕) การปฐมวัยศึกษา (๖) การอนุบาลศึกษา (๗) การปฐมวัย (๘) ปฐมวัย

          อัตราค่าจ้าง  ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

          ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญาของทางราชการ (ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีการศึกษา

รับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัยโรงเรียนชุมชน