วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ออกติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565-2569 และแนวทางการดำเนินงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1