วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซำทอง อำเภอนาแห้ว ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน และนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565