เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอนาแห้ว