วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill, Up skill, New skills ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3